Uitzendbureau "Servitex" B.V.
Postbus 26,
7848 ZG Schoonoord.
Phone: 0591-382166
Fax: 0847-257471
Inleiding !
Hier treft u een tabel aan waarin op hoofdlijnen de rol van de betrokken partijen staat beschreven. ( hier ) en  ( ABU )

Werkt u met uitzendkrachten of bent u dat binnenkort van plan? Dan is het goed te weten hoe een uitzendonderneming werkt en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Zeker als het de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht betreft. Bijkomende voordelen voor u zijn kostenbesparing, efficiŽnt werkende uitzendkrachten en het voorkomen van risico's als boetes, claims of strafrechtelijke veroordeling. Reuvers Uitzendbureau biedt u een overzicht van de verantwoordelijkheden rond de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
Opdrachtbevestiging, identiteit en uitzendovereenkomst
Veiligheid op de werkplek: wie is verantwoordelijk
Doorgeleidingsplicht: informatie over functie-eisen en het Arbodocument
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Instructie op de werkplek
Goed werkgeverschap
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO of PMO)
Een uitzendkracht overkomt een ongeval, wat nu?

Voor het gemak vindt u onderaan een compact overzicht van de rolverdeling inlener, uitzendonderneming en uitzendkracht bij arbeidsomstandigheden.

Opdrachtbevestiging, identiteit en uitzendovereenkomst
Wie tijdelijk extra personeel nodig heeft, maakt vaak gebruik van de diensten van een uitzendonderneming. Reuvers Uitzendbureau matcht dagelijks mensen die werk zoeken met bedrijven die werk aanbieden. Per jaar bemiddelen uitzendondernemingen maar liefst 1,4 miljoen plaatsingen. Het matchen van vraag en aanbod wordt ook wel 'het ter beschikking stellen van arbeidskrachten' genoemd. Reuvers Uitzendbureau doet haar uiterste best om uw wensen en eisen zo goed mogelijk te honoreren.

Afspraken en voorwaarden
Voordat een uitzending daadwerkelijk tot stand kan komen, moet een aantal zaken zoals functie en functie-eisen (kwalificatieomschrijving), duur van de opdracht en het tarief worden afgesproken. Wij bevestigen deze afspraken schriftelijk in een inlenersovereenkomst. Op de inlenersovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van de ABU voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten van toepassing.

Identiteitsbewijs en administratie
Hebben wij een geschikte kandidaat voor u gevonden en bent u akkoord, dan gaat u een overeenkomst van opdracht aan. Op de inleenovereenkomst staat minimaal de (volledige) naam van de uitzendkracht en aard en nummer van het identiteitsbewijs. Indien wij een uitzendkracht, die vreemdeling is, bij u arbeid laat verrichten, zorgen wij bij wettelijke verplichting (artikel 15 Wet Arbeid Vreemdelingen) voor dat u voor aanvang van die arbeid een kopie van het vreemdelingendocument van de uitzendkracht ontvangt. U bent wettelijk verplicht de kopie voor vijf jaar in uw administratie op te nemen en de identiteit en de arbeidsgerechtigdheid van de vreemdeling (uitzendkracht) te controleren aan de hand van de originele documenten (identiteitsdocument en eventuele tewerkstellingsvergunning).

Uitzendovereenkomst
Wij sluiten een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Het bijzondere aan deze overeenkomst is dat de uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever om onder zijn leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. De exacte omschrijving van de uitzendovereenkomst vindt u terug in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Uw organisatie gaat dus geen arbeidsovereenkomst aan met de uitzendkracht, maar een overeenkomst (van opdracht) met de uitzendonderneming. U bent formeel niet de werkgever van de uitzendkracht, maar deze werkt feitelijk wel binnen uw onderneming. Dit brengt een aantal verplichtingen naar deze werknemer met zich mee, onder andere de verplichtingen uit de Arbowet.

Veiligheid op de werkplek: wie is verantwoordelijk?
Uitzendkrachten werken onder uw toezicht en leiding. Ook de inrichting van de werkplek en omstandigheden waaronder het werk wordt verricht liggen bij u. Wij hebben hier geen invloed op. Dit brengt met zich mee dat u verantwoordelijk bent voor het werk en voor de veiligheid op de werkplek. In het kader van veiligheid op de werkplek regelt de Arbowet bijvoorbeeld dat de opdrachtgever is aan te merken als werkgever. In geval van schade toegebracht aan de uitzendkracht bent u aansprakelijk.

Werkgever
Arbowet art. 1 lid 1 a-1 en a-2:
Onder werkgever wordt verstaan:
• degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten;
• degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid. (een ander = werknemer / uitzendkracht)

Doorgeleidingsplicht: informatie over functie-eisen en het Arbodocument
Uw aansprakelijkheid voor de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht ontslaat ons overigens niet van alle verantwoordelijkheid. Elke uitzendonderneming is verplicht om voorafgaand aan de opdracht de uitzendkracht te informeren over de risico's die hij loopt op de werkplek en over de eisen die aan de uitzendkracht worden gesteld. U levert deze informatie aan.

Informatie over de functie-eisen
Wij zijn verplicht om de uitzendkracht informatie te geven over de functie-eisen die worden gesteld aan het werk dat hij gaat doen. Het gaat hierbij niet alleen om opleiding en ervaring, maar bijvoorbeeld ook om ervaring in het bedienen van bepaalde machines. Wij moeten deze informatie verstrekken voordat de uitzendkracht aan het werk gaat. U als opdrachtgever dient deze functie-eisen aan te geven. Voor de juistheid van deze informatie zijn wij dus van u afhankelijk.

Informatie over de arbeidsplaats bij ter beschikking stelling
Artikel 11 Waadi: Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt verschaft aan degene die ter beschikking wordt gesteld, informatie over de verlangde beroepskwalificatie en verstrekt aan die persoon de beschrijving zoals bedoeld in artikel 5 – lid 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt.

Informatie over de werkplek ofwel Arbodocument
Wij zijn verplicht vast te leggen welke informatie de uitzendkracht over de werkplek ontvangt. Dit wordt ook wel het Arbodocument genoemd. Het gaat hier om specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats, de risico's en bijbehorende beschermingsmaatregelen. Voor elke functie geldt natuurlijk een andere beschrijving. Denk daarbij aan:
een opsomming van onveilige handelingen en situaties en informatie over hoe daarmee om te gaan en hoe deze te voorkomen;
instructie over bediening en werking van bepaalde machines;
uitleg over waar, wanneer en waarom welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt (veiligheidshelmen, handschoenen, gehoorbescherming, beschermende kleding, veiligheidsschoeisel etc.);


advies over hoe te handelen bij brand en ongelukken;
duidelijkheid over wie de direct leidinggevende is en bij wie de uitzendkracht terecht kan met vragen;
welke verantwoordelijkheid uw bedrijf van de uitzendkracht verwacht als het gaat om veilig werken (dezelfde eisen als die worden gesteld aan de vaste medewerkers).

U bent wettelijk verplicht deze informatie aan de uitzendonderneming te verstrekken. Wij hebben geen inhoudelijke bemoeienis hiermee, maar moeten de informatie slechts doorgeven aan de uitzendkracht voordat hij bij u aan de slag gaat.

Arbochecklists
Beschikt uw bedrijf niet over een specifiek (Arbo)document of bedrijfseigen voorlichtingsmateriaal? Op www.arboflexbranche.nl vindt u een algemene en drie werkinhoudelijke arbochecklists: administratief, medisch en productie/technisch/logistiek. De checklists kunt u als richtlijn gebruiken bij het verzamelen van informatie over de werkplek waarmee u de uitzendonderneming van informatie kunt voorzien. Alle checklists zijn beschikbaar in Nederlands en Engels en de checklists algemeen en productie ook in Duits en Pools. U vindt ze op de pagina voor uitzendbureaus over veilig werken voor uitzendkrachten.

Arbodocument
Artikel 5 – lid 5 van de Arbowet: indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Gaat de uitzendkracht werkzaamheden verrichten waarbij het gebruik van PBM noodzakelijk is? Dan bent u verplicht deze PBM aan de uitzendkracht te verstrekken. Bij verstrekken hoort ook een toelichting en instructie zodat de uitzendkracht de PBM op juiste wijze gebruikt. Zorg ook voor toezicht op het gebruik van PBM op de werkvloer. Aangezien wij veiligheid en service hoog in het vaandel hebben bepalen wij in overleg met u wie welke persoonlijke beschermingsmiddelen voor de uitzendkrachten verzorgt.

Instructie op de werkplek
Om als werknemer het werk veilig en goed te kunnen uitvoeren is informatie over het hoe, wat en waarom van het werk onontbeerlijk. Dit geldt nog meer voor uitzendkrachten die de 'werkvloer' niet kennen. Wat voor iedereen binnen het bedrijf vanzelfsprekend is, geldt niet voor de nieuweling. Voorkom ongevallen en zorg voor een inwerkprogramma passend bij de functie van de uitzendkracht. Dit kan onder meer bestaan uit:
een rondleiding door het gebouw (vluchtroute);
een mondelinge instructie door de leidinggevende;
het uitreiken van schriftelijke informatie door de leidinggevende;
het wijzen op schriftelijke instructies die op de werkvloer hangen;
inhoudelijke (groeps)training(en);
uitleg over "Wat te doen bij calamiteiten";
kennismaken met de preventiemedewerker.

Anderstaligen
Wanneer u werkt met anderstalige uitzendkrachten, verzeker u dan dat de uitzendkracht alle informatie begrepen heeft voordat hij aan het werk gaat.

Arbowet
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat regels over de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Het uitgangspunt van deze wet is dat mensen zo veilig, gezond en prettig mogelijk hun werk kunnen doen. Om dit te bereiken zijn (wettelijke) eisen opgesteld. In de Arbowet zelf zijn vooral algemene voorschriften opgenomen. Bijvoorbeeld dat bedrijven verplicht zijn periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. De meeste specifieke regels zijn opgenomen in het zogenaamde Arbobesluit. In dit besluit staat per
thema aangegeven welke regels er gelden voor welke bedrijven. Op sectorniveau kan in een Arbocatalogus worden aangeven hoe de sector omgaat met specifieke arbeidsrisico's. De Arbowet gaat in op zaken als:
de veiligheid bij het werken met machines en gereedschappen;
het werken met gevaarlijke stoffen;
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Goed werkgeverschap
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor naleving van de Arbowet. Wij baseren onze arboverplichtingen op de Waadi. Daarom kunnen arbeidsomstandigheden onderwerp zijn van een evaluatiegesprek tussen u en ons. Dit geldt zeker na een (bijna) ongeval. Stel ons in de gelegenheid om met u de zorg voor de uitzendkracht goed in te vullen. Dat versterkt de gedeelde verantwoordelijkheid.


Een uitzendkracht overkomt een ongeval, wat nu?
Een ongeval moet aan de Arbeidsinspectie (AI) worden gemeld wanneer het slachtoffer in het ziekenhuis moet worden opgenomen, er blijvend letsel aan overhoudt of overlijdt. De AI start na melding een onderzoek. Door de werkgeversdefinitie in de Arbowet bent u de verantwoordelijke actor. Doet zich onverhoopt een ongeval met een uitzendkracht voor, dan bent u als werkgever verplicht een ongevallenrapport op te maken. Tijdens het onderzoek zal de AI alle betrokken partijen, dus ook de uitzendonderneming, willen horen, onder andere om te achterhalen of aan de doorgeleidingsplicht is voldaan. Het is daarom van belang dat u ons informeert over ongevallen waarbij een uitzendkracht betrokken is geweest.

Tot slot
In 2010 is door STAF de Handreiking Uitzendwerk opgesteld. Deze brochure geeft de sociale partners op sectorniveau goede handvatten om in de eigen arbocatalogus afspraken te maken over de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten. Valt uw bedrijf onder een sectorale arbocatalogus? Bekijk dan of hierin al afspraken met betrekking tot uitzendkrachten zijn opgenomen. U vindt de Handreiking op www.arboflexbranche.nl op de pagina voor uitzendbureaus over veilig werken voor uitzendkrachten.

Wij hebben in hoodlijnen in kaart gebracht wie welke zeggenschap heeft over uitzendkrachten en hoe het zit met de verantwoordelijkheidsverdeling als het gaat om arbeidsomstandigheden.
 

 
NieuwsApril 1, 2011
Met spoed gevraagt VT chauffeurs voor het rijden van metalen.
lees meer...

 


April 1, 2011
Open vacatures haven werkzaamheden..
lees meer...

 


April 1, 2011
Open vacatures Logistiek werkzaamheden.
lees meer...

 

 

April 27, 2011
Stuwadoors- & Havenservice Section-one b.v.
lees meer...